sexta-feira, 23 de novembro de 2007

“Saa osechopo kendo Pinyruodh Nyasaye osekayo machiegni. Lokreuru kendo yieuru Wach Maber. ”

Ageno ni ung’eyo yo madhi kuma
a d h i ye.


"Ruoth wakia
kuma idhiye, koro ere kaka dwang’e yo ? "
Yesu nokone ni, "An e yo kendo An e
a d i e ra kendo An e ngima. Onge ng’ama
n yalo biro ir Wu o ra ka ok okadho kuoma.


" D o n j u ru gi e dho ra n gach madiny.
Nimar ra n gajno oyarore kendo yo rn o
lach madhi e ke t h ruok, kendo ji mat h o t h
donjo ko l u we. To ra n gajno tin ke n d o
yo rno diny matero ji e ngima, kendo mana
joma nok kende ema yude."Lokreuru
mondo obatisu, ng’ato ka ng’at o
kuomu, e nying Yesu Kristo, mondo
eka owenu richou. Kamano otimore to
ubiro nwang’o Roho Maler kaka mich.

Nenhum comentário: