sexta-feira, 23 de novembro de 2007

Nenquixmatisquej tlen melahuac, niman on tlen melahuac yejhua mechmanahuis.

Niman nemejhuamej ye nenquimatztoquej canon niau, niman ye nenquixmatztoquej on ojtli.
―ToTeco, tejhuamej xticmatij canon tiau. ¿Quen ijqui tiquixmatisquej on ojtli?
Jesús oquinanquilij:
―Nejhua niojtli, niman nitlin melahuac, niman no ninemilistli. Tej, san nejhua notechcopa huelis ajsisquej ne itech on Tajtli. 7 Tla nemejhuamej nennechixmatisquiaj, no nenquixmatisquiaj noTajtzin. Niman desde aman nenquixmatij niman ye nenquitztoquej.
'Oncaj se ojtli yejhuan tehuica ne mictlan campa tetlajyohuiltiloyan, niman ocse yejhuan tehuica ne ilhuicac campa oncaj on nemilistli yejhuan para nochipa. Ne campa pehua on ojtli yejhuan tehuica ne mictlan oncaj se tlatzacuilyotl yejhuan patlahuac, niman on ojtli no patlahuac. Miyequej quinejnemij on ojtli patlahuac niman miyequej calaquij ipan on puerta. Pero pitztic on puerta yejhuan oncaj ne campa pehua on ojtli yejhuan tehuica ne campa oncaj on nemilistli, niman on ojtli pitzahuac. On ojtli pitzahuac ohuijticaj para quinejnemij, niman xmiyequej quinextiaj on tlatzacuilyotl para ompa calaquisquej. Pero nemejhuamej xcalaquican ipan on tlatzacuilyot yejhuan pitztic, niman xhuiyan ipan on ojtli yejhuan pitzahuac.
Quijtohuaya Jesús: ―Ye huajlau on tonajli ijcuac Dios tlamandaros. Xcajcahuacan ica nenquichihuaj on tlen xcuajli, niman xneltocacan on temachtilistli yejhuan quitemaca temaquixtilistli.
―Xmoyolcuepacan niman xmocuatequican cada se de nemejhuamej ican itocatzin Jesucristo para nemotlajtlajcolhuan mechtlapojpolhuilisquej, niman nenquiselisquej itetlayocolil Dios yejhuan on Espíritu Santo.
Tej, Dios sanoyej oquintlajsojtlac on tlalticpactlacamej hasta oquitemacac isenteConetzin para nochi on aquin quineltocas xpolihuis, yej quipias yencuic nemilistli para nochipa. Dios xocuajtitlan iConetzin, intech on tlalticpactlacamej para quintlajtlacolmacas, yej para on tlalticpactlacamej ma nomaquixtican itechcopa. On yejhuan quineltoca xquitlajtlacolmacasquej, pero on yejhuan xquineltoca ye quipia tlajtlacolmacalistli san pampa xquineltoca isenteConetzin Dios. Yejhuamej quiseliaj tlajtlacolmacalistli pampa ohuajlaj iConetzin Dios ipan in tlalticpactli niman oquintitij on cuajli ojtli para ipan nohuicasquej, pero xquinequij nohuicasquej ipan on cuajli ojtli, pampa yejhuamej quichihuaj on tlen xcuajli. Nochimej yejhuan quichihuaj on tlen xcuajli quitlahuelitaj iConetzin Dios niman on cuajli ojtli yejhuan oquiteititij. Yejhuamej xhuajlahuij itech pampa xquinequij nopantlantis intlajtlacol. Pero on yejhuan quichihuaj on tlen cuajli huajlahuij itech para nopantlantis ica quichihuaj on tlen Dios quinnahuatia.

Nenhum comentário: