sexta-feira, 23 de novembro de 2007

"Dee Tiet es jekome, en Gott sien Rikj es dicht biem kome; doaromm doot Buesse en jleeft enn daut Evanjeelium."

En jie weete wua ekj han go, en jie weete uk daen Wajch."
"Wie weete nich wua du han deist; woo kje wie dan daen Wajch weete?"
Jesus saed to am: "Ekj sie de Wajch, de Woarheit, en daut Laewe; kjeena kjemt nom Foda buta derch mie.
Got derch dee enje Puat enenn. Dan dee Puat dee no Fedaumnes leit es breet, en dee Wajch es groot, en seeha fael gone doa delengd.
Dan dee Puat es Schmaul, en dee Wajch es enj dee nom Laewe feat, en doa sent mau weinich dee daen finje.
Dan Gott haft dise Welt so Leef jehaut, daut hee sien eentsje Saen jeef, daut aula, dee aun am jleewe, nich feloare gone, oba daut eewje Laewe habe.
Dan Gott schekjt sien Saen nich enn dise Welt enenn omm dee to rechte, oba daut dee Welt derch am kunn seelich woare.
Waea aun am jleeft es nich jerecht; waea oba nich jleeft es aul jerecht, wiel hee nich aun daen eenstje Gottes Saen sien Nome jleeft.
En dit es daut Rechta-uadeel: daut Licht es en dise Welt ennen gekome, oba de Mensche leewda Diestennes leewa es daut Licht, wiel aeare Woakje bees weare.
Dan waea sikj enn beese Woakje eeft, haust daut Licht en kjemt nich tom Licht, daut siene Woakje nich saele ferndach kome.
Oba dee waut Woarheit deit, kjemt tom Licht, daut siene Woakje ferndach kome, daut dee fonn Gott jedone sent."
"Doot Buesse, en dan lot en jieda sikj taufe en daem Herr Jesus sien Nome, daut june sinde fejaeft woare, dan woa jie daen Heilje Jeist kjriehe aus ne Gow.

Um comentário:

Anônimo disse...

Hallo.
Ich mochte mit Ihrer Website raquelfragoso.blogspot.com Links tauschen