sexta-feira, 23 de novembro de 2007

Mahibaluan ninyo ang kamatuoran kag ang kamatuoran amo ang magahilway sa inyo."

"Magsulod kamo sa makitid nga puwertahan, tungod kay masangkad ang puwertahan kag malapad ang dalan nga nagapakadto sa impiyerno, kag madamo ang nagaagi sa sina nga dalan.
Pero makitid ang puwertahan kag mabudlay ang dalan nga nagapakadto sa kabuhi nga wala sing katapusan, kag diutay lang ang nagaagi sa sina nga dalan."

"Nag-abot na ang tion nga gintagna sang mga propeta sang una. Ang paghari sang Dios malapit na gid. Gani maghinulsol kamo sa inyo mga sala kag magtuo sa Maayong Balita."

Kag nahibaluan ninyo ang dalan pakadto sa lugar nga akon pagakadtuan."
"Ginoo wala kami makahibalo kon diin ikaw makadto, gani paano namon mahibaluan ang dalan?"
Nagsabat si Jesus sa iya, "Ako amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa Amay kon indi paagi sa akon.

Kay ginahigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod nga ang bisan sin-o nga magtuo sa iya indi mawala kundi hatagan sing kabuhi nga wala sing katapusan.
Kay ang Dios wala nagpadala sang iya Anak diri sa kalibutan agod sentensyahon ang mga tawo nga silutan, kundi ginpadala niya siya sa pagluwas sang mga tawo.
Gani ang bisan sin-o nga tawo nga nagatuo sa iya indi pagsentensyahon nga silutan, pero ang bisan sin-o nga wala nagatuo sa iya nasentensyahon na tungod nga wala siya nagtuo sa bugtong nga Anak sang Dios.
Silutan sila tungod kay nag-abot siya diri sa kalibutan bilang suga, pero mas gusto pa sang mga tawo nga magpabilin sa kadulom sang sa magpalapit sa iya nga nagahatag sang kasanag, kay malain ang ila mga ginahimo.
Ang tawo nga malain ang iya ginahimo wala naluyag sa kasanag. Nagalikaw pa gani siya sa kasanag kay basi kon mahibaluan ang iya ginahimo nga malain.
Pero ang tawo nga nagaginawi suno sa kamatuoran nagapalapit sa kasanag, agod makita nga ang iya maayo nga hinimuan nahimo niya paagi sa bulig sang Dios. saway kag ginhigot ini sa kahoy nga malaba kag ginbandira. Ang bisan sin-o nga ginkagat sang man-og magaayo kon magtulok sining man-og nga saway. agod maghatag sing kasanag sa mga hunahuna sang mga tawo

"Ang tagsa-tagsa sa inyo maghinulsol sa inyo mga sala kag magpabautiso sa ngalan ni Jesu-Cristo, kag dayon mapatawad ang inyo mga sala kag mabaton ninyo ang regalo sang Dios nga amo ang Espiritu Santo.
Kay ini nga Espiritu Santo ginpromisa para sa inyo kag sa inyo mga anak kag sa tanan nga mga tawo nga didto sa malayo, sa tanan nga tawgon sang Ginoo nga aton Dios nga magpalapit sa iya."

Nenhum comentário: