sexta-feira, 28 de setembro de 2007

Исус Христос - Bulgária


Поради любовта на Бога към Своето творение, Исус умря заради нашите грехове!
(Бог е Изкупителят)

Исус дойде, за да обясни истината за Бога и да заплати за човешкото непослушание.

Евангелие от Йоан 1:18: "Никой никога не е видял Бога. Единородният Син (Исус Христос), който е в лоното на Отца, Той Го изяви."

2 Коринтяни 5:21: "Който (Бог) за нас направи грешен Онзи (Исус Христос), който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога". С други думи, Исус умря заради нашите грехове, за да не получим ние наказанието - вечна смърт - което истинската справедливост изискваше.

Исус умря заради нашите грехове и беше възкресен от мъртвите, победил смъртта.
1 Коринтяни 15:22: "Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще живеят" и отново (стихове 54-57)
"Погълната биде смъртта победоносно. О, смърт, къде ти е победата? О, смърт, къде ти е жилото? Но жилото на смъртта е грехът, а силата на греха е законът; но благодарение да бъде на Бога, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос!".

Исус Христос е единственият път, чрез който могат да бъдат опростени нашите грехове и ние можем да имаме взаимоотношения с Бога, които да ни дадат вечен живот."Но Бог доказа Своята любов към нас в това, че докато бяхме още грешници, Христос умря за нас" (Римляни 5:8).

Исус казва: "Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мен" (Евангелие от Йоан 14:6)

Nenhum comentário: