terça-feira, 27 de novembro de 2007

Koe uhii koe 'ofa 'ae 'Otua kihe 'ene fakatupuエ, na'e pekia ai 'a Sisū Kalaisi ma'a 'etau angahala!

Na'e ha'u 'a Sisū kene fakamatala 'ae mo'oni fekau'aki pea moe 'Otua pea mo fua 'ae totongi kihe angatu'u 'ae fa誕hinga 双 e tangata.

Sione 1:18: " 'Oku 'ikai ha tokotaha kuo ne mamata kihe Tamai 'iha kuonga, koe 'Alo pe taha na'e fakatupu, 'aia 'oku 'ihe fatafata 'oe Tamai (Sisu Kalaisi), kuo ne fakaha ia. "
Na'e pekia 'a Sisū ma'a 'etau angahala, pea ikuna'i ai 'ae mate. (1 Kolinito 15:22): " He 'oku hangē 'oku mate kotoapē 'ia 'Atama, 'e pehē foki 'e mo'ui kotoape 'ia Kalaisi" pea pehē foki, (veesi 54-57) "Kuo folo hifo 'ae mate 'ehe mālohi. E mate, ko fē ha'o huhu? 'E faitoka, ko fē ho'o mālohi? Koe huhu 'oe mate koe angahala, pea koe mālohi 'oe angahala koe fono. Kae fakafeta'i kihe 'Otua, 'aia 'oku ne foaki ke tau mālohi 'i hotau 'Eiki ko Sisū Kalaisi
Ko Sisū Kalaisi pe 'ae hala ke fakamolemole'i ai 'a'etau angahala pe ketau ma'u 'ae feohi moe 'Otua ke ma'u ai 'ae mo'ui ta'engata."Ka 'oku fakahā 'ehe 'Otua 'a 'ene 'ofa kiate kitautolu 'ihe me'a ni, lolotonga koe kau angahala 'akitautolu, kuo pekia 'a Kalaisi ma'a kitautolu" (Loma. 5:8). Pehe 'e Sisū "Koau pe koe hala, mo'oni moe mo'ui. 'Ikai ha taha 'e ha'u kihe Tamai ka 'iate au" (Sione 14:6

2 Kolinito 5:21 'oku pehe, He na'a ne ('Otua) ngaohi ia (Kalaisi), na'e 'ikai ha'ane angahala, koe feilaulau 'ihe angahala koeuhii ko kitautolu, kae hoko ai 'akitautolu koe mā'oni'oni 'ae 'Otua 'iate Ia." 'I hono fakalea 'e taha, na'e pekia 'a Sisū koe uhii ko'etau angahala, koeuhii ke 'oua na'a tau fua 'ae totongi 'oe tautea na'e fekau mei he fakamaau - mate taengata.

Tui kiate ia, ma'u 'ae fakamolemole kuo ne foaki atu. "Ka koia kotoape na'e ma'u ia, na'a ne foaki kiate kinautolu 'ae monu'ia ke hoko koe fanau 'ae 'Otua" (Sione 1:12)

Fālala kihe 'Otua ki ha mo'ui taengata 'i Hevani, "He na'e 'ofa pehē 'ae 'Otua ki mamani, koia na'a ne foaki hono 'alo tofu pe 'e taha, koe uhii koia kotoapē 'e tui pikitai kiate ia, ke 'oua na'a 'auha kane ma'u 'ae mo'ui taengata" (Sione 3:16).

'E malava ke fakamolemole'i ho'o angahala pea ma'u moha feohi vāofi mo faka'ofo'ofa pea moe 'Otua, Fakatupu pea moe Fakamo'ui.

Fālala kihe 'Otua kene fakakakato ma'au 'iho'o mo'ui lolotonga."Kuo u ha'u au kenau ma'u 'ae mo'ui, pea ke nau ma'u 'o lahi 'aupito" (Sione 10:10)
'Oua nake toloi ia kiha toe taimi kehe. Tali 'ae me'a'ofa 'oe mo'ui mei he 'Otua he 'aho ni!
Pehē 'ehe Tohitapu: "Pea hange kuo pau ke mate ta tu'o taha 'ae kakai, pea hili ia koe fakamaau. " (Hepelū 9:27) 'E 'iai 'ae 'aho 'e taha, tokotaha kotoapē 'iate kitautolu kuo pau ketau tutu'u 'o fehangahangai 'o mata kihe mata pea moe 'Otua 'oe fakatupu. Koe me'a ia 'e hoko 'ihe fakamaau ´ 'oku makatu'unga ia 'iho'o fili 'e fai 'ihe taimi ko'eni.

(Angimui ki he lotu ki hono tali 'a e me'a 'ofa 'oe fakamo'ui 'a Kalaisi)

"'E 'Otua, 'oku ou 'ilo 'oku´ ke lelei pea 'ofa. Na'a ke fakatupu 'ae mamani faka'ofo'ofa ko'eni 'o haohaoa. Koe uhii koe angahala´, kuo hoko ai ia 'o 'auha pea tatali ki ho'o fakafo'ou. 'Oku ou 'ilo koe angahala au. Kou fakamālō atu kiho'o pekia ma'aku pea moho fakamolemole'i 'eku angahala. Fakafeta'i 'iho'o foaki mai 'ae mo'ui fo'ou, 'i mamani pehē foki ki Hevani. Fakamolemole 'o tokoni'i au keu fakapapau'i au ma'au keu mo'ui 'iha founga 'oku ne fakafiemalie'i koe. 'I he huafa 'o Sisū Kalaisi, 'Emeni."

Nenhum comentário: