quarta-feira, 28 de novembro de 2007

כאשׂר שׂממו עליך רבים כן משׂחת מאישׂ מראהו ותארו מבני אדם


מי האמין לשׂמעתנו וזרוע יהוה על מי נגלתה

ויעל כיונק לפניו וכשׂרשׂ מארץ ציה לא תאר לו ולא הדר ונראהו ולא מראה ונחמדהו

נבזה וחדל אישׂים אישׂ מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשׂבנהו

אכן חלינו הוא נשׁא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשׂבנהו נגוע מכה אלהים ומענה

והוא מחלל מפשׂענו מדכא מעונתינו מוסר שׂלומנו עליו ובחברתו נרפא לנו

כלנו כצאן תעינו אישׂ לדרכו פנינו ויהוה הפגיע בו את עון כלנו

נגשׁ והוא נענה ולא יפתח פיו כשׁה לטבח יובל וכרחל לפני גזזיה נאלמה ולא יפתח פיו

מעצר וממשׂפט לקח ואת דורו מי ישׁוחח כי נגזר מארץ חיים מפשׂע עמי נגע למו

ויתן את רשׂעים קברו ואת עשׂיר במתיו על לא חמס עשׁה ולא מרמה בפיו

ויהוה חפץ דכאו החלי אם תשׁים אשׂם נפשׂו יראה זרע יאריך ימים וחפץ יהוה בידו יצלח

מעמל נפשׂו יראה ישׁבע בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ועונתם הוא יסבל

לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שׂלל תחת אשׂר הערה למות נפשׂו ואת פשׂעים נמנה והוא חטא

רבים נשׁא ולפשׂעים יפגיע


לםרבה המשׁרה ולשׂלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אתה ולסעדה במשׂפט ובצדקה מעתה

ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשׁה זאת


גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושׂלם הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושׂע הוא עני ורכב על חמור ועל עיר בן

אתנות

Nenhum comentário: